Anders Bergqvist – Bästa avhandling 2015

Anders Bergqvist tilldelades pris för bästa avhandling 2015 för sin avhandling ”Immunopathological and Structural Alterations in Difficult to Control Asthma” som presenterades vid Lunds universitet i december 2015.

– Jag behövde medel för att avsluta några studier från min doktorandtid och skickade därför in en ansökan till Konsul ThC Berghs Stiftelse, berättar Anders Bergqvist, som jobbar i Jonas Erjefälts forskargrupp vid medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Anders Bergqvist tilldelades 100 000 kr, och pengarna ska användas för att följa upp en av studierna i avhandlingen.

– Vi har tittat på en behandling som kallas bronkiell termoplastik, som används för patienter med svår astma, berättar han.

Behandlingen går ut på att man går ner i lungorna med ett bronkoskop och applicerar 65 gradig värme för att reducera muskelmassa och därmed sammandragningar i bronkerna som ger astmasymtom.

– Behandlingen är ganska ny, men den kommer mer och mer berättar Anders Bergqvist. Vi har material från patienter i Frankrike, där man tagit biopsier, tio före behandling, och tio stycken tre månader efter behandlingen, från 20 patienter.

– Så det rör sig om ett gigantiskt material, vanligtvis har man bara tillgång till kanske två eller tre biopsier från varje patient.

Eftersom detta är en så pass ny behandling finns inte så många studier kring den än, men man vet att säkerhetsprofilen är hög och att man sett väldigt goda resultat på de patienter med svår astma som genomgått behandlingen.

I Anders Bergqvist arbete har han sett att inte bara muskelmassan sjunker, utan även nerver och neuroendokrina celler minskar, vilket korrelerar positivt med förbättring av symtom och exacerbationer hos patienterna. Nu vill han alltså studera vidare vilka nervstrukturer som förändras vid bronkiell termoplastik.

– Vi vill studera olika protein så som substans P, acetylkolintransferas och neurokinin 2-receptorn, alla kända för att vara delaktiga i den sammandragning av bronkerna som karaktäriserar astma.

Med pengarna från Konsul ThC Berghs stiftelse har Anders Bergqvist just köpt in antikroppar för att kunna studera dessa protein i materialet från de franska patienterna.

– Vi kommer att använda oss av immunohistokemi för att lokalisera dessa protein i biopsierna, och på så sätt se om nivåerna förändras efter att patienterna behandlas.

Eftersom materialet Anders Bergqvist har tillgång till är så pass stort, och eftersom det är så viktigt att alla biopsier undersöks på samma sätt, kommer immunohistokemin utföras av en robot. Därefter skannas bilderna som roboten genererar in i en dator och analyseras med bildanalysprogram.

– Trots att vi använder en robot är det mycket arbete, säger Anders Bergqvist som tycker att det är väldigt roligt att han, med hjälp av medlen från Konsul ThC Berghs stiftelse, har möjlighet att göra dessa spännande studier som kan komma till hjälp för patienter med svår astma.